001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en privacy binnen Onderwijscentrum Opnij te Den Haag.

ALGEMEEN

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

UW PRIVACY

Voor een goede begeleiding als ambulant begeleider is er een dossier aanleg. Uw dossier bevat een plan van aanpak met de opgestelde doelen van de leerling, eventuele aantekeningen die van belang zijn voor de begeleiding, de wekelijkse verslagen van de begeleiding zelf en het verslag van de eindevaluatie.

 

In het dossier worden eventueel ook gegevens opgenomen die voor de ambulante begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere instantie, bijvoorbeeld school of eventueel een zorginstelling.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens;

  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als ambulant begeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen door derden worden gebruikt:

  • om andere instanties te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar andere school of andere extra ondersteuning. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg;

  • een klein van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie deel ( alleen naam en geboortedatum), zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven vanaf de laatste begeleiding, maximaal 1 jaar bewaard.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U heeft de volgende rechten:

  • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;

  • het recht op inzage en afschrift van die gegevens;

  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;

  • het recht om u, in bepaalde gevallen, tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Heeft u vragen of klachten over de privacyverklaring, dan ga ik hierover graag met u in gesprek.

 

Doutzen Buursma