Ambulante begeleiding

Er wordt gestart met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er onderzocht welke hulp er nodig is en wat we voor de jongere kunnen betekenen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de vragenlijsten over executieve functies.

De uitkomsten van deze vragenlijst vormen mede het uitgangspunt van de begeleiding. (zie kopje executieve functies voor meer informatie over deze executieve functies)

Tijdens de eerste begeleiding wordt door middel van een persoonlijk gesprek ervoor gezorgd dat de jongere op eigen kracht en motivatie aangeeft waar hij of zij aan wil werken en hoe we dit kunnen vormgeven in werkbare doelen. Deze doelen worden vastgelegd in het plan van aanpak.

Door deze manier van persoonlijke begeleiding wordt de jongere eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Dit de basis om te komen tot een verandering. Het is van groot belang om tijdens de begeleiding samen te werken met alle betrokkenen, zoals school, ouders of eventueel andere instanties.

Tijdens dit proces wordt een ieder op de hoogte gehouden over de voortgang. Met hen wordt na iedere begeleiding informatie uitgewisseld die van belang is. Er vindt altijd een tussen- en een eindevaluatie plaats, waarin de voortgang en de doelen worden besproken. Aan de hand hiervan worden afspraken gemaakt over eventuele verlenging of afsluiting van de begeleiding.

Gesprekken, observaties en begeleidingen vinden plaats tijdens of na schooltijd.